Padaam szolgáltatás adatkezelési szabályzat

1. Az adatkezelő neve

The Cook Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: The Cook Kft.)

2. Az adatkezelő címe

1027 Budapest, Bem József u. 6.

3. Elérhetőség

e-mail: adat@padaam.hu

4. Az adatkezelés megnevezése:

Az adatkezelés a Padaam felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján a Padaam Szolgáltatásba regisztráló felhasználók esetében

5. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságróll szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) II. fejezet 5 § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása

6. A kezelt adatok köre

A. A társkereső által kötelezően megadott adatok

B. Az felhasználó döntése alapján megadott egyéb, a Padaam Szolgáltatás által bekért adatok

C. A Padaam Szolgáltatás használata során rögzítésre kerül:

7. Az adatkezelés célja

A. A felhasználók által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a Padaam Szolgáltatás minél hatékonyabb használata, elsősorban az, hogy az adatokból összeálljon a társkereső Padaam adatlapja, illetve hogy a felhasználó kívánságának leginkább megfelelő potenciálisan tetsző más felhasználókat tudjon az alkalmazás bemutatni a számukra.

B. A Padaam szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a felhasználó következő belépésekor segítse a felhasználót a távollétében zajlott események minél egyszerűbb megismerésében.

C. A felhasználók tájékoztatása a Padaam szolgáltatást érintő eseményekre, az egyéb Padaam brand alatt futó szolgáltatások eseményeire, illetve a Padaam csapata által szervezett eseményekre, megmozdulásokra, akciókra, fejlesztett szolgáltatásokra terjed ki. Személyes adatokat a Szolgáltató harmadik személyeknek csak a felhasználók előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

D. A felhasználók aktivitásáról a felhasználás során a Google Analytics rendszere segítségével anonim adatokat gyűjtünk. Ezen adatokból a felhasználás intenzitására, módjára vonatkozó elemzéseket készítünk nem, életkor és tartózkodási hely bontásban.

8. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok kezelésének időtartama a felhasználó Padaam szolgáltatásban létének időtartama.

A Padaam szolgáltatás a felhasználási feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja a felhasználó működését a Padaam alkalmazásban. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

9. A személyes adatok törlése

A felhasználó adatlapjának törlésével a róla kezelt adatok a rendszerből automatikusan törlődnek.

Amennyiben a felhasználó azt tapasztalja, hogy a törlés ellenére is maradtak személyes adatai a rendszerben, a törlési igényt emailben az adat@padaam.com címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén az adatok nem állíthatóak helyre.

10. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén a Magyar Telekom Nyrt. szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett szervereken tároljuk. A Magyar Telekom Nyrt. rendelkezik információ-biztonságot szavatoló tanúsítványokkal.

11. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet emailben az adat@padaam.com címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

12. Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotörvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C). További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az adat@padaam.com e-mail címen.

13. Adatkezelési nyilvántartásba vételi számok

Legutolsó változtatás: 2017. Október 19.